Vilkår og betingelser

Kortversjon

Nedenfor følger de juridiske formuleringer vi er forpliktet til å oppgi i en kjøpsprosess. For deg som ikke ønsker å lese alt dette, har vi laget en kortversjon:

1. Du har rett til å angre på kjøpet.

2. Når du bruker produkter kjøpt hos oss, må du følge norske lover.

3. Du får aldri dårligere rettigheter enn det du har krav på etter norsk lov.

4. Oppstår det en uheldig situasjon strekker vi oss langt for å gjøre deg fornøyd.

5. Utvidet angrerett til jul: Så fremt varen oppfyller vilkår for angrerett (ikke tatt i bruk) kan varer returneres frem til 5. januar (poststemplet).
Detaljert versjon

Partene

Selgende part er Avlytt.no, et varemerke som tilhører Smartprodukt AS (foretaksnummer NO918124683MVA), heretter omtalt som selger.

Kjøpende part er den oppgitte person eller foretak ved ordreinnleggelse, heretter omtalt som kjøper.

 

Gyldighet

Følgende vilkår og betingelser, heretter omtalt som vilkår, er gjeldende ved forbrukerkjøp av varer fra selger. Ved forbrukerkjøp gjelder Forbrukerkjøpsloven, ved næringskjøp gjelder Kjøpsloven. Betingelsene er sammen med din bestilling å anse som avtalegrunnlaget for inngått handel. Vilkårene kan endres uten forutgående varsel.

Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Aktuelle lover er, uten å være begrenset til, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven.

Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur.

Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Selger sender ikke varer til utland eller Svalbard med mindre det er inngått spesiell avtale om dette.

Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.

Bruk av produkter

Kjøper er ansvarlig for å følge norsk lov ved bruk av produkter kjøpt av selger. Det er generelt ulovlig å avlytte og overvåke personer. Alle har lov til å ta opp samtaler der man selv er en aktiv part. Selger fraskriver seg alt juridisk ansvar for bruken av produkter kjøpt hos oss.

 

Forbehold

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel. 

Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.

Selger forbeholder seg retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger tar forbehold om force majeure herunder alle eksterne uforutsette forhold som selger ikke råder over men som kan påvirke selgers leveringsdyktighet, varetilgang, priser, kvalitet, tekniske løsninger, drift eller annet.

Ved benyttelse av forbehold vil selger så langt det er mulig tilby alternativer til kjøper.

 

Generelt

Prisene på nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, så fremt ikke annet er spesifisert. Merverdiavgiften blir spesifisert både i kassen, på ordrebekreftelse og på faktura.

Lagerbeholdning er oppgitt på hvert enkelt produkt. Noen ganger er det ikke mulig å bestille produkter som ikke finnes på lager. Generelt vil utsolgte varer fjernes, det kan imidlertid forekomme at nylig utsolgte varer eller spesielle varer hvor det godtas forhåndsbestillinger vises på butikken. Det samme gjelder gjennom markedsføring herunder andre salgskanaler. Den oppgitte lagerbeholdningen på hvert enkelt produkt skal alltid være å anse som gjeldende.

 

Ordre

Ordren er å anse som bindende når den er registrert som innlagt. Kjøper må bekrefte ordren før den legges inn. Selger er bundet av kjøpers ordre så fremt det ikke forekommer forbehold. Ved forbrukerkjøp har kjøper likevel rett til å heve ordren i tråd med Angrerettloven. Ved mottak av ordre vil selger automatisk sende ut ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper er forpliktet til å lese gjennom ordrebekreftelsen, og sørge for at denne er i samsvar med ordren. Ved avvik plikter kjøper å meddele dette snarest og innen rimelig tid til selger.

 

Betaling

Selger tilbyr betaling med kredittkort og betaling med forskudd til bankkonto. En ordre blir ikke effektuert før betaling er reservert på kredittkort, eller mottatt gjennom bank.

Selger benytter en tredjeparts leverandør av betalingsløsninger for kort. Selger er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøpers kredittkort, og leverandøren av betalingsløsningen for kort. Selger verken ser eller lagrer kjøpers kredittkortinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning for kort. Kommunikasjonen foregår kryptert og sikret. Beløpet kan reserveres på kjøpers kort, og i så fall først belastes samme dag ordren sendes ut.

Ved bruk av forskudd til bankkonto mottar kjøper beløp, kontonummer og et unikt referansenummer som må påføres betalingen. Ved manglende mottak av betaling vil ikke ordren bli effektuert. Etter 14 dager vil ordren bli kansellert.

 

Levering

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 0-2 virkedager. Levering skjer med valgt speditør til adressen kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil selger kontakte kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene måtte ha feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene.

 

Leveringskostnader og kjøpers plikt

Leveringskostnader ("frakt") angis i handlekurven for hver enkelt ordre. Ved innleggelse av ordre anses det at kjøper har akseptert vilkårene gjeldende for den valgte leveringsmetoden.

Når en ordre sendes som pakke har kjøper plikt til å hente ut denne. Sendingsnummeret gjøres tilgjengelig for kunde gjennom "min side". Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med sendingsnummeret fra "min side", dersom dette ikke mottas på annen måte.

Dersom pakken returneres til kjøper som uavhentet, har kjøper rett til å få dekket kostnader knyttet til sending og retur. Dette skjer i form av gebyr for uavhentet sending på kr 500,- inkl. mva. Kostnader ved evt. ny sending dekkes av kjøper, og evt. tilbud om kostnadsfri fremsendelse ("fri frakt") utgår.

 

Reklamasjon

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktene. Reklamasjon på forhold relatert til leveringen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet kjøper overtok produktet. For produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet kjøperen overtok produktet, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet.

Reklamasjon bes gjøres gjennom "min konto", som er tilgjengelig for kjøper ved innlogging på nettbutikken. Velg "historikk og ordreinformasjon", finn den aktuelle ordren, marker varen(e) som reklamasjonen gjelder, oppgi en kort forklaring og trykk "send". Alternativt kan reklamasjon skje gjennom andre tilgjengelige kontaktmetoder som vises nederst på alle sider. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Normal vil dette skje i form av retursending med Posten. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse.

Selger har anledning til å foreta opptil to utbedringsforsøk på samme mangel. Skulle mangelen etter dette fremdeles være gjeldende, kan selgeren avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Dette gjelder ikke dersom mangelen er uvesentlig.

Dersom kjøper på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med kjøper, vil kjøper ikke dekke kostnadene relatert til utbedringen.

Reklamerer kjøper på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder selger seg retten til å kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.

 

Angrerett

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Angrerettloven angre på kjøpet. Angreretten, også kjent som angrefrist, forutsetter at kjøper innen 14 dager etter mottak av produktene gir melding til selger om at denne skal benyttes. Mottar ikke kjøper et angrerettskjema i ordrebekreftelse eller ved levering av produktene, er denne retten utvidet til tre måneder. For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til selger i tilsvarende stand som da kjøper mottok det.

Angrerett bes gjøres gjennom "min konto", som er tilgjengelig for kjøper ved innlogging på netbutikken. Velg "historikk og ordreinformasjon", finn den aktuelle ordren, marker varen(e) som angreretten gjelder, oppgi en kort forklaring og trykk "send". Alternativt kan bruk av angrerett skje gjennom andre tilgjengelige kontaktmetoder som vises nederst på alle sider. Ved mottak av forespørsel om angrerett vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper må selv stå for kostnader ved retursendingen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse.

Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 14. dager. Returnerer kjøper et produkt som viser seg ikke å være i tilsvarende samme stand som da det ble sendt ut, forbeholder selger seg retten til å nekte bruken av angrerett, kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved håndtering og undersøkelser av produktet, alternativt avkorte tilbakebetalingen for produktet.

Ved bruk av angrerett på ordre hvor det er innvilget rabatt basert på kvantum og/eller gitt med ekstra produkt basert på kvantum, forutsetter bruken av angrerett at rabatten eller ytelsen motregnes, tilbakestilles eller returneres. Eksempel på dette er ordre med "kjøp 3, betal for 2".

 

Personvern

Se egen informasjon på selgers nettside under "håndtering av personvern".

 

Salgspant

Selger har salgspant i alle leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt ut betalt inkludert eventuelle omkostninger, gebyrer og renter. Selger har salgspant i de solgte produktene i tråd med Lov om pant (Panteloven).


Vilkår og betingelser - Avlytt.no js_def

Vilkår og betingelser

Kortversjon

Nedenfor følger de juridiske formuleringer vi er forpliktet til å oppgi i en kjøpsprosess. For deg som ikke ønsker å lese alt dette, har vi laget en kortversjon:

1. Du har rett til å angre på kjøpet.

2. Når du bruker produkter kjøpt hos oss, må du følge norske lover.

3. Du får aldri dårligere rettigheter enn det du har krav på etter norsk lov.

4. Oppstår det en uheldig situasjon strekker vi oss langt for å gjøre deg fornøyd.

5. Utvidet angrerett til jul: Så fremt varen oppfyller vilkår for angrerett (ikke tatt i bruk) kan varer returneres frem til 5. januar (poststemplet).
Detaljert versjon

Partene

Selgende part er Avlytt.no, et varemerke som tilhører Smartprodukt AS (foretaksnummer NO918124683MVA), heretter omtalt som selger.

Kjøpende part er den oppgitte person eller foretak ved ordreinnleggelse, heretter omtalt som kjøper.

 

Gyldighet

Følgende vilkår og betingelser, heretter omtalt som vilkår, er gjeldende ved forbrukerkjøp av varer fra selger. Ved forbrukerkjøp gjelder Forbrukerkjøpsloven, ved næringskjøp gjelder Kjøpsloven. Betingelsene er sammen med din bestilling å anse som avtalegrunnlaget for inngått handel. Vilkårene kan endres uten forutgående varsel.

Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Aktuelle lover er, uten å være begrenset til, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven.

Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur.

Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Selger sender ikke varer til utland eller Svalbard med mindre det er inngått spesiell avtale om dette.

Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.

Bruk av produkter

Kjøper er ansvarlig for å følge norsk lov ved bruk av produkter kjøpt av selger. Det er generelt ulovlig å avlytte og overvåke personer. Alle har lov til å ta opp samtaler der man selv er en aktiv part. Selger fraskriver seg alt juridisk ansvar for bruken av produkter kjøpt hos oss.

 

Forbehold

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel. 

Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.

Selger forbeholder seg retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger tar forbehold om force majeure herunder alle eksterne uforutsette forhold som selger ikke råder over men som kan påvirke selgers leveringsdyktighet, varetilgang, priser, kvalitet, tekniske løsninger, drift eller annet.

Ved benyttelse av forbehold vil selger så langt det er mulig tilby alternativer til kjøper.

 

Generelt

Prisene på nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, så fremt ikke annet er spesifisert. Merverdiavgiften blir spesifisert både i kassen, på ordrebekreftelse og på faktura.

Lagerbeholdning er oppgitt på hvert enkelt produkt. Noen ganger er det ikke mulig å bestille produkter som ikke finnes på lager. Generelt vil utsolgte varer fjernes, det kan imidlertid forekomme at nylig utsolgte varer eller spesielle varer hvor det godtas forhåndsbestillinger vises på butikken. Det samme gjelder gjennom markedsføring herunder andre salgskanaler. Den oppgitte lagerbeholdningen på hvert enkelt produkt skal alltid være å anse som gjeldende.

 

Ordre

Ordren er å anse som bindende når den er registrert som innlagt. Kjøper må bekrefte ordren før den legges inn. Selger er bundet av kjøpers ordre så fremt det ikke forekommer forbehold. Ved forbrukerkjøp har kjøper likevel rett til å heve ordren i tråd med Angrerettloven. Ved mottak av ordre vil selger automatisk sende ut ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper er forpliktet til å lese gjennom ordrebekreftelsen, og sørge for at denne er i samsvar med ordren. Ved avvik plikter kjøper å meddele dette snarest og innen rimelig tid til selger.

 

Betaling

Selger tilbyr betaling med kredittkort og betaling med forskudd til bankkonto. En ordre blir ikke effektuert før betaling er reservert på kredittkort, eller mottatt gjennom bank.

Selger benytter en tredjeparts leverandør av betalingsløsninger for kort. Selger er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøpers kredittkort, og leverandøren av betalingsløsningen for kort. Selger verken ser eller lagrer kjøpers kredittkortinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning for kort. Kommunikasjonen foregår kryptert og sikret. Beløpet kan reserveres på kjøpers kort, og i så fall først belastes samme dag ordren sendes ut.

Ved bruk av forskudd til bankkonto mottar kjøper beløp, kontonummer og et unikt referansenummer som må påføres betalingen. Ved manglende mottak av betaling vil ikke ordren bli effektuert. Etter 14 dager vil ordren bli kansellert.

 

Levering

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 0-2 virkedager. Levering skjer med valgt speditør til adressen kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil selger kontakte kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene måtte ha feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene.

 

Leveringskostnader og kjøpers plikt

Leveringskostnader ("frakt") angis i handlekurven for hver enkelt ordre. Ved innleggelse av ordre anses det at kjøper har akseptert vilkårene gjeldende for den valgte leveringsmetoden.

Når en ordre sendes som pakke har kjøper plikt til å hente ut denne. Sendingsnummeret gjøres tilgjengelig for kunde gjennom "min side". Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med sendingsnummeret fra "min side", dersom dette ikke mottas på annen måte.

Dersom pakken returneres til kjøper som uavhentet, har kjøper rett til å få dekket kostnader knyttet til sending og retur. Dette skjer i form av gebyr for uavhentet sending på kr 500,- inkl. mva. Kostnader ved evt. ny sending dekkes av kjøper, og evt. tilbud om kostnadsfri fremsendelse ("fri frakt") utgår.

 

Reklamasjon

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktene. Reklamasjon på forhold relatert til leveringen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet kjøper overtok produktet. For produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet kjøperen overtok produktet, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet.

Reklamasjon bes gjøres gjennom "min konto", som er tilgjengelig for kjøper ved innlogging på nettbutikken. Velg "historikk og ordreinformasjon", finn den aktuelle ordren, marker varen(e) som reklamasjonen gjelder, oppgi en kort forklaring og trykk "send". Alternativt kan reklamasjon skje gjennom andre tilgjengelige kontaktmetoder som vises nederst på alle sider. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Normal vil dette skje i form av retursending med Posten. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse.

Selger har anledning til å foreta opptil to utbedringsforsøk på samme mangel. Skulle mangelen etter dette fremdeles være gjeldende, kan selgeren avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Dette gjelder ikke dersom mangelen er uvesentlig.

Dersom kjøper på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med kjøper, vil kjøper ikke dekke kostnadene relatert til utbedringen.

Reklamerer kjøper på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder selger seg retten til å kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.

 

Angrerett

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Angrerettloven angre på kjøpet. Angreretten, også kjent som angrefrist, forutsetter at kjøper innen 14 dager etter mottak av produktene gir melding til selger om at denne skal benyttes. Mottar ikke kjøper et angrerettskjema i ordrebekreftelse eller ved levering av produktene, er denne retten utvidet til tre måneder. For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til selger i tilsvarende stand som da kjøper mottok det.

Angrerett bes gjøres gjennom "min konto", som er tilgjengelig for kjøper ved innlogging på netbutikken. Velg "historikk og ordreinformasjon", finn den aktuelle ordren, marker varen(e) som angreretten gjelder, oppgi en kort forklaring og trykk "send". Alternativt kan bruk av angrerett skje gjennom andre tilgjengelige kontaktmetoder som vises nederst på alle sider. Ved mottak av forespørsel om angrerett vil selger informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper må selv stå for kostnader ved retursendingen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i selgers besittelse.

Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 14. dager. Returnerer kjøper et produkt som viser seg ikke å være i tilsvarende samme stand som da det ble sendt ut, forbeholder selger seg retten til å nekte bruken av angrerett, kreve kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved håndtering og undersøkelser av produktet, alternativt avkorte tilbakebetalingen for produktet.

Ved bruk av angrerett på ordre hvor det er innvilget rabatt basert på kvantum og/eller gitt med ekstra produkt basert på kvantum, forutsetter bruken av angrerett at rabatten eller ytelsen motregnes, tilbakestilles eller returneres. Eksempel på dette er ordre med "kjøp 3, betal for 2".

 

Personvern

Se egen informasjon på selgers nettside under "håndtering av personvern".

 

Salgspant

Selger har salgspant i alle leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt ut betalt inkludert eventuelle omkostninger, gebyrer og renter. Selger har salgspant i de solgte produktene i tråd med Lov om pant (Panteloven).